Izrabljena vozila

To je naša okoljska vizija.

Izrabljena vozila.

Viri surovin in energije so na našem planetu omejeni. Zato je trajnostna raba teh virov ključni cilj družbe SEAT. Zavezani smo približevanju krožnemu gospodarstvu: ob koncu uporabne dobe izdelek več ni odpad, temveč vir materialov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Celovito ravnanje z okoljem temelji na treh dejavnikih: začne se z zasnovo in proizvodnjo vozil, nadaljuje z optimizacijo tehnične podpore družbe SEAT ter zaključi s pravilno uporabo vozila in njegovih delov po koncu uporabne dobe.

Izrabljena vozila

Obnova.

Proizvodnja, ki spoštuje okolje, in zasnova, usmerjena v recikliranje Ponovna uporaba, obnova delov, zmanjšanje odpada in okolju prijazno ravnanje z vozili so pomembni vidiki obnove izrabljenih vozil.

Da bi te vidike čim bolj izkoristili, moramo od faze zasnove do razvoja vsakega novega vozila upoštevati naslednje smernice:

  • izogibanje uporabi okolju škodljivih snovi,
  • čim pogostejša uporaba recikliranih materialov,
  • prednost uporabe materialov, ki jih je mogoče reciklirati,
  • zasnova povezav med deli, ki olajšajo hitro in preprosto demontažo,
  • označevanje vseh delov za olajšanje ločevanja.

Zmanjšanje odpada.

Trajnostno ravnanje z izrabljenimi vozili

SEAT in drugi proizvajalci so razvili mednarodni sistem za informacije o razstavljanju, ki bi zagotovil optimalno in okolju prijazno ravnanje z izrabljenimi vozili ter skladnost s pravnimi obveznostmi direktive o izrabljenih vozilih. Ta sistem družbam za razstavljanje vozil daje informacije za predhodno ravnanje in razstavljanje, s čimer jim omogoča, da je njihov vpliv na okolje čim manjši. Informacijska podatkovna zbirka vključuje specifična navodila o najprimernejši in okolju najprijaznejši obdelavi vsakega modela - vključno z odlaganjem tekočin, kot so olje, gorivo in hladilne tekočine - ter o razstavljanju glavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati.

Za več informacij obiščite spletno stran. 

Proces

Ko se zadnji lastnik odloči, da se uporabna doba vozila konča, se vozilo prepelje v pooblaščen obrat za obdelavo takšnih vozil, kjer se začne proces upravljanja vozila. Ko je izpolnjena vsa ustrezna dokumentacija, se vozilo dekontaminira. Ta proces vključuje ločevanje komponent in nevarnih materialov na nadzorovan način, da se prepreči onesnaženje prsti, vode in zraka. Komponente, kot so olje, filtri, zavorne tekočine, akumulatorji, katalizatorji in hladilne tekočine, odstranijo iz vozila ter jih shranijo v ločenih in zatesnjenih namenskih posodah. Z njimi ravnajo skladno z veljavnimi pravnimi predpisi.

Ko je vozilo dekontaminirano, ni več nevarni odpad. Komponentam vozila nato ocenijo vrednost.

Železne in neželezne dele odstranijo iz vozila in prodajo. Preostanejo materiali, ki jih je po ločevanju in obdelavi mogoče uporabiti kot surovine: to je splošni temelj t. i. naknadnih tehnologij fragmentiranja.

Uporaba naknadnih tehnologij fragmentiranja je alternativa razstavljanju izrabljenih vozil in je del strategije SEAT. V bližnji prihodnosti naj bi se takšne tehnologije razširile v različne države EU.

Vsi modeli SEAT so zasnovani, razviti in proizvedeni skladno z določili Direktive 2000/53/ES, kar zagotavlja, da je mogoče reciklirati vsaj 95 % vsakega modela. Obnova rabljenih delov in sestava (motorja, menjalnika) vključujeta tudi spoštljivo uporabo obstoječih virov ter omogočata, da so deli za popravila na voljo po ugodni ceni.

Sistem ponovnega prevzema izrabljenih vozil.

Od 1. januarja 2007 je odlaganje vseh kvalificiranih vozil odgovornost proizvajalca, in sicer ne glede na datum prve registracije vozila. To pomeni, da morajo družba SEAT kot proizvajalec in uvozniki družbe SEAT zagotoviti, da kvalificirano izrabljeno vozilo brez stroškov za zadnjega lastnika prepeljejo v pooblaščene obrate za obdelavo.

Naši uvozniki so vzpostavili brezplačen sistem vračila, ki vam omogoča, da vozilo SEAT vrnete brez stroškov. Ta storitev je skladna z vsemi zahtevami za proizvajalce in uvoznike, kot to določa direktiva. Za informacije o lokacijah, kjer lahko vrnete vozilo v posamezni državi članici, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Več informacij o Direktivi o izrabljenih vozilih lahko preberete na naslednji spletni strani